kwaliteit

Als zorgaanbieder dienen we zorg te dragen voor dienstverlening van goede kwaliteit. Konnektzorg voldoet aan de HKZ 143 norm voor kleine zorginstellingen.

Klachtenprocedure

Ondanks dat we ons best doen om onze cliënten naar tevredenheid te helpen, kan het zijn dat er iets niet helemaal gaat zoals het moet. Mocht dit zo zijn, dan kunnen we altijd samen met jou naar een passende oplossing zoeken. Mocht dit nog niet jouw goedkeuring hebben, dan kun je een klacht bij ons indienen. Die zal binnen drie weken worden behandeld. Komen we er dan samen nog niet met jou uit, dan kun je een klacht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris indienen. Op www.klachtenportaalzorg.nl is te lezen hoe dit verder in zijn werk gaat. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan ervoor zorgen dat de klacht of tekortkoming alsnog wordt opgelost. We gaan er echter vanuit, gezien de korte lijnen die we hebben, dat het niet zover hoeft te komen.

Kwaliteit en kleine organisaties

We herkennen ons in het competentieprofiel van Movisie voor Sociaal Werker Maatschappelijke Ondersteuning. We zijn ook aangesloten bij de BVKZ, de Branchevereniging Kleinschalige Zorg.  We staan met onze kleine kring van werkers rondom de cliënt. We werken continue aan de ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid.

Daarnaast vinden we het als kleine organisatie, waarbij we dicht bij de cliënt willen blijven, belangrijk om de werking van een kwaliteitssysteem uit te leggen als antwoord op vragen die de cliënt kan hebben: wat kan ik verwachten, hoe gaan jullie dit bereiken, hoe kan ik reageren, hoe houden jullie rekening met mijn wensen en mogelijkheden?

Hoe kunnen we kwaliteit in het kort aan je uitleggen?

Per activiteit zijn we in staat om met je:

-te bespreken wat we samen gaan doen

-vervolgens te gaan doen wat we samen hebben besproken

-na afloop terug te koppelen of we het samen gedaan hebben zoals we het hebben besproken

Waarmee houden we zoal rekening om kwalitatief goede zorg in de praktijk te bieden?

Onderstaande 10 thema’s, opgesteld door Movisie, zijn aanvullend ingezet om de werkwijze te verhelderen. Een kwaliteitssysteem dient niet slechts een papieren tijger te zijn waar de cliënt niets van herkent. De praktijksituatie wordt tastbaar gemaakt binnen de thema’s. Met dank aan Movisie!

  1. De persoonlijke omstandigheden

Ieder mens is uniek, om hulp te verlenen, die er werkelijk toe doet, willen we je beter leren kennen en inzicht krijgen in je persoonlijke omstandigheden. We werken aan je randvoorwaarden, zoals woonomgeving, basisvoorzieningen, relaties en mogelijkheden om uiteindelijk vooruit te komen. Wij bouwen een band op door samen stappen te zetten, we staan ook stil bij veranderende omstandigheden. Als je mensen vertrouwt kun je ook beter op jezelf vertrouwen en is er uitzicht op beter zelfstandig functioneren.

  1. Sociaal netwerk en participatie

We bevorderen participatie doordat we mensen stimuleren om naar buiten te gaan en met elkaar in contact komen bij activiteiten en uitstapjes. We bieden wekelijks dagbesteding en onderzoeken de mogelijkheden voor (vrijwilligers)werk. In onze ‘community’ helpen we elkaar doordat we allemaal naast zwakke ook sterke kanten hebben, als ‘peers’ (maatjes) kun je door de verschillen van elkaar leren. Mensen uit je netwerk, zoals familie en vrienden, kunnen worden betrokken bij activiteiten, en zijn zeker welkom wanneer dit voor de hulpverlening meerwaarde heeft.

  1. Veiligheid

We bieden een veilige omgeving binnen de groep en maken je ervan bewust hoe je zelf veilig kunt handelen, zodat ook je eigen omgeving weer veilig voelt. We spreken aan op ongewenst of onveilig gedrag. Onze huisregels bieden een handvat, zowel in de groep als in de thuissituatie. Is er een calamiteit of een ernstig incident, dan zal er een melding plaatsvinden. Hiervoor hanteren wij de de bestaande regelgeving.

  1. Eigen regie

Voor zover dit mogelijk is, heb je zelf de regie over de ondersteuning en begeleiding die je van ons ontvangt, je wordt ook betrokken bij beslissingen van onze kant. Als je zelf de regie op bepaalde onderdelen moeilijk vindt, kan de hulp van een (externe) mentor wenselijk zijn. We zien je als een gelijkwaardige gesprekspartner, ook wanneer we de motivering of achtergrond van ons handelen bespreken.

  1. Bejegening

We gaan zo veel als mogelijk uit van je mogelijkheden en willen niet te veel stilstaan bij eventuele onmogelijkheden of beperkingen. Wat voor jou belangrijk is, daar kunnen we niet aan voorbijgaan; waar je thuis in bent, waar je ervaring mee hebt, of wat je graag verder wilt ontwikkelen. Je mening doet ertoe. Je mag van ons ook verwachten dat we in voor jou te begrijpen taal met je spreken, zeker over onderwerpen die er voor jou toe doen.

  1. Informatieverstrekking

We vertellen je hoe de procedure van ondersteuning in zijn werk gaat en geven aan in welke situaties we geen hulpverlening kunnen bieden (uitsluitingscriteria). We stellen een zorgplan in samenspraak met je op of volgen het Plan van Aanpak, indien de Gemeente de kaders daarvoor inmiddels gegeven heeft. We nemen met je door hoe het dossier in elkaar zit en hoe de privacy geregeld is. We maken inzichtelijk hoe de financiering in zijn werk gaat. We maken duidelijk dat er een klacht kan worden gemeld en ook hoe deze wordt afgehandeld. Mochten we er samen niet uitkomen dan kan de klacht bij een onafhankelijke commissie gemeld worden. 

  1. Integraal werken

De ondersteuning wordt afgestemd op je situatie en je achtergrond. We sluiten aan bij andere vormen van ondersteuning die je reeds hebt van andere professionals of specialisten, of van familie en vrienden. We stimuleren je om een behandeling te gaan volgen als blijkt dat hier behoefte aan is. De bedoeling is dat jouw mogelijkheden door de samenwerking beter uit de verf komen.

  1. Competenties en vaardigheden van onze professionals

Onze begeleiders beschikken over de juiste ervaring en (na)scholing, en kunnen zich inleven in je persoonlijke situatie. Onze medewerkers hebben een leerbare houding en zijn gericht op jouw mogelijkheden, jouw talenten en jouw eigen kracht.

  1. Locatie

Ons gebouw van waaruit we de activiteiten, ondersteuning en begeleiding bieden, is goed bereikbaar en beschikbaar.  Het is toegankelijk voor cliënten, naasten, eventueel andere hulpverleners. Mensen voelen er zich doorgaans  welkom en geborgen. Enkele malen in de week kun je met ons mee eten, wanneer je dat wilt. Er zijn inloopuren, maar ook buiten deze uren zijn we bereikbaar.

  1. Medezeggenschap van cliënten

We vragen onze cliënten regelmatig om hun mening over een bepaalde aanpak of gezamenlijke activiteiten. We peilen de tevredenheid. Behalve uit gesprekken komen er bijdragen uit de ideeënbus. We zijn ontvankelijk voor suggesties en punten van kritiek. De invulling van de dagbesteding en uitjes komen voort uit de behoefte van de cliënten. Als instelling zijn we (vooralsnog) wat klein voor de oprichting van een cliëntenraad, al staan we er  voor open in de nabije toekomst.