kwaliteit

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dienen we er als aanbieder zorg voor te dragen dat onze dienst van goede kwaliteit is. De zorg moet aan de volgende kenmerken voldoen:

-veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht

-afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt

-in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard

-respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt

We zijn aangesloten bij de BPSW maar herkennen ons daarnaast in het competentieprofiel van Movisie voor Sociaal Werker Maatschappelijke Ondersteuning. We staan met onze kleine kring van werkers rondom de cliënt. We werken aan de ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid.

Als kleine organisatie waarbij we dicht bij de cliënt willen blijven, vinden we het belangrijk om de werking van een kwaliteitssysteem uit te leggen als antwoord op vragen die cliënt kan hebben: wat kan ik verwachten, hoe gaan jullie dit bereiken, hoe kan ik reageren, hoe houden jullie rekening met mijn wensen en mogelijkheden?

Hoe we kwaliteit in de praktijk uitleggen komt in het kort hierop neer:

Per werkzaam onderdeel zijn we in staat om met je:

-te bespreken wat we samen gaan doen

-vervolgens te gaan doen wat we samen hebben besproken

-gaandeweg in overleg te gaan indien blijkt dat een andere route genomen dient te worden, in de praktijk loopt de route niet altijd rechtdoor

-daarna terug te koppelen hoe we samen gedaan hebben zoals we het hebben besproken

Om kwaliteit iets nauwkeuriger aan te duiden menen we dat onderstaande 10 thema’s, die zijn opgesteld door Movisie, naar aanleiding van een onderzoek naar kwaliteitsinstrumenten (2013), geschikt zijn om de gewenste werkwijze te verhelderen. Een kwaliteitssysteem dient immers geen papieren tijger te worden waar de cliënt niets van herkent. Bij de uitwerking van de thema’s komen onze visie en dagelijkse praktijk naar voren, met inachtneming van de bedoeling van de thema’s. Met dank aan Movisie!

  1. De persoonlijke omstandigheden

Ieder mens is uniek, om hulp te verlenen die er werkelijk toe doet, willen we je beter leren kennen en inzicht krijgen in je persoonlijke omstandigheden. We werken aan je randvoorwaarden, zoals woonomgeving, basisvoorzieningen, relaties en mogelijkheden om uiteindelijk vooruit te komen. Wij bouwen een band op door samen stappen te zetten, staan ook stil bij veranderende omstandigheden. Als je mensen vertrouwt kun je ook beter op jezelf vertrouwen en is er uitzicht op beter zelfstandig functioneren.

  1. Sociaal netwerk en participatie

We bevorderen participatie doordat we mensen stimuleren om naar buiten te gaan en met elkaar in contact komen bij activiteiten en uitstapjes. We bieden wekelijks dagbesteding en onderzoeken de mogelijkheden voor (vrijwilligers)werk. In onze ‘community’ helpen we elkaar doordat we allemaal naast zwakke ook sterke kanten hebben, als ‘peers’ (maatjes) kun je door de verschillen van elkaar leren. Mensen uit je netwerk, zoals familie en vrienden, kunnen worden betrokken bij activiteiten, en zijn zeker welkom wanneer dit voor de hulpverlening meerwaarde heeft.

  1. Veiligheid

We bieden een veilige omgeving binnen de groep en maken je ervan bewust hoe je zelf veilig kunt handelen, zodat ook je eigen omgeving weer veilig voelt. We spreken aan op ongewenst of onveilig gedrag. Onze huisregels bieden een handvat, zowel in de groep als in de thuissituatie. We gaan respectvol om met privacy en gevoelige gegevens. We bespreken daarbij wat we wel en niet met anderen kunnen delen, in het belang van het traject.

  1. Eigen regie

Voor zover dit mogelijk is, heb je zelf de regie over de ondersteuning en begeleiding die je van ons ontvangt, je wordt ook betrokken bij beslissingen van onze kant. Als je zelf de regie op bepaalde onderdelen moeilijk vindt, kan de hulp van een (externe) mentor wenselijk zijn. We zien je als een gelijkwaardige gesprekspartner, ook wanneer we de motivering of achtergrond van ons handelen bespreken.

  1. Bejegening

We gaan zo veel als mogelijk uit van je mogelijkheden en willen niet te veel stilstaan bij eventuele onmogelijkheden of beperkingen. Jouw mening en wat er voor jou belangrijk is, daar kunnen we niet aan voorbijgaan. Wie jij bent is bijzonder, er zijn zeker zaken waar je thuis in bent, waar je ervaring mee hebt, of die je graag verder wilt ontwikkelen.

  1. Informatieverstrekking

We vertellen je hoe de procedure van ondersteuning in zijn werk gaat en stellen doorgaans een zorgplan in samenspraak met je op. We nemen met je door hoe het dossier in elkaar zit en hoe de privacy geregeld is. We maken inzichtelijk hoe de financiering in zijn werk gaat. We maken duidelijk dat er een klacht kan worden gemeld en ook hoe deze wordt afgehandeld.

  1. Integraal werken

De ondersteuning wordt afgestemd op je situatie en je achtergrond. We sluiten aan bij andere vormen van ondersteuning die je hebt van andere professionals of specialisten, van familie en vrienden. We stimuleren je om een behandeling te gaan volgen als blijkt dat hier behoefte aan is. De bedoeling is dat jij door de samenwerking beter uit de verf komt.

  1. Competenties en vaardigheden van onze professionals

Onze begeleiders beschikken over de juiste ervaring en (na)scholing, en kunnen zich inleven in je persoonlijke situatie. Onze medewerkers hebben een leerbare houding en zijn gericht op jouw mogelijkheden, jouw talenten en jouw eigen kracht.

  1. Locatie

Ons gebouw van waaruit we de activiteiten, ondersteuning en begeleiding bieden, is goed bereikbaar en beschikbaar.  Het is toegankelijk voor cliënten, bezoekers en familie en andere hulpverleners. Mensen voelen er zich doorgaans geborgen en welkom. Drie keer in de week kun je met ons mee eten, wanneer je dat wilt. Er zijn inloopuren, maar ook buiten deze uren zijn we bereikbaar.

  1. Medezeggenschap van cliënten

We vragen onze cliënten regelmatig om hun mening over een bepaalde aanpak of gezamenlijke activiteiten. Behalve uit gesprekken komen er bijdragen uit de ideeën bus. We zijn ontvankelijk voor suggesties en punten van kritiek. Als instelling zijn we (vooralsnog) wat klein voor de oprichting van een cliëntenraad, al staan we er zeker voor open in de nabije toekomst.